Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

Citizen Charter


पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

नागरिक बडापत्र

 

क्र.सं.

प्रदान गरिने सेवाहरूको विवरण

सेवा लिनेले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात

सेवाबापत लाग्ने

जिम्मेवार इकाई/शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने/नहुने

शुल्क-दस्तुर

समयावधि

पोष्टहार्भेष्टसम्बन्धी खाद्यान्न, फलफूल, पुष्प, नगदे, तरकारी तथा मसला बालीहरूमा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने।

कृषक, उद्यमी वा कृषक समूह वा संस्थाले गरिरहेको कामसहितको मौखिक वा लिखित निवेदन (दर्ता प्र.प.सहित)

लाग्ने छैन।

तत्काल वा  १-३ दिनभित्र।

प्रविधि विकास तथा विस्तार शाखा

कार्यक्रम निर्देशक

नहुने

स्रोतकेन्द्रबाट पोष्टहार्भेष्टसम्बन्धी उपकरणहरू कर्नसेलर, मेटलविन, मुसाखोर, हार्भेष्टिङ व्याग, ग्रेडिङमेशिन आदिको व्यवस्थापन गर्ने।

कृषक वा कृषक समूह वा संस्थाले गरिरहेको कामसहितको मौखिक तथा लिखित निवेदन। (दर्ता प्र.प.सहित)

लाग्ने छैन।

तत्काल वा क्षेत्र हेरी १-५ दिनभित्र।

समन्वय शाखा

कार्यक्रम निर्देशक

नहुने ।

पोष्टहार्भेष्टसँग सम्बन्धित प्रकाशन, तथ्याङ्क तथा सूचना जानकारी गराउने।

कृषक वा कृषक समूह वा संस्थाले गरिरहेको कामसहितको मौखिक तथा लिखित निवेदन। (दर्ता प्र.प.सहित)

लाग्ने छैन।

तत्काल वा १-३ दिनभित्र।

योजना तथा अनुगमन शाखा

कार्यक्रम निर्देशक

नहुने।

पोष्टहार्भेष्टसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि जानकारी गराउने।

कृषक वा कृषक समूह वा संस्थाले गरिरहेको कामसहितको मौखिक तथा लिखित निवेदन (दर्ता प्र.प.सहित)

लाग्ने छैन।

तत्काल वा १-३ दिनभित्र।

प्रविधि विकास तथा विस्तार शाखा

कार्यक्रम निर्देशक

नहुने।

निर्देशनालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबारे जानकारी तथा समस्या समाधानका लागि नोडल अधिकृतका रूपमा बरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत रीति सिंहलाई तोकिएको छ।

News & Notices